بیشترین خرید تضمینی گندم از کدام استان ها بوده است؟
دولت بیشترین خرید تضمینی گندم را با حجم ۱.۵ هزار تن از استان خوزستان دارد و بعد از آن کرمان با ۱۵۱ هزار تن و ایلام با ۱۵۰ هزار تن در رتبه های بعدی هستند.