پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی آغاز شد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران در استان خبر داد.