خبر خوش برای کشاورزان/ پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابعی را تجهیز کردیم که در آستانه تامین و واریز به حساب سازمان هدفمندی است و بتوانیم بخشی از مطالبات را بروز کنیم.