جایگاه فرهنگ در اقتصاد
اقتصاد مقوله‌ای پیچیده، بی رحم و چند لایه است که عمدتاً با مؤلفه‌های نرم میانه چندانی ندارد و بیشترین اثرپذیری را از مؤلفه‌های خشن و به اصطلاح مردانه دارد.