محرومیت مدیرعامل پرسپولیس توسط کمیته اخلاق
مدیرعامل پرسپولیس با حکم کمیته اخلاق محروم شد.