شدنی بودن یا نبودن، مسأله این است
از خواستن تا توانستن و از توانستن تا به کار‌بستن فرسنگ‌ها است. چه بسیار خواسته‌ها که شدنی نبود و در آغاز نمی‌دانستیم و بعدها با تحمل زیان‌ها دانستیم.