زمان پرداخت مطالبات گندم‌کاران مشخص شد
مجری طرح گندم از پرداخت مطالبات گندم‌کاران طی هفته جاری خبر داد و گفت: خسارت مزارع خوزستان در سیل اخیر خیلی زیاد نبود.