گره کور مسکن
تولید مسکن در سال‌های 1400 و 1401 هر سال کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده است.