نوروز نماد فرهنگ ایران بزرگ /پروفسور حسن امین
جشن نوروز، مهم ترین نماد ناملموس فرهنگی حوزه گسترده ایران فرهنگی است که از چین تا مصر دامنه دارد.