به سادگی حسین
حتما که نباید علم و کتل و جمعیت زیاد باشد، اگر باشد بد نیست، اما اینجا نبود؛ محله چهارراه خط آهن، پایین نقشه دارالخلافه، مراسمی به سادگی زیست حسین (ع)؛ همسایه‌ها می‌آیند به شرط حیات در حیاط خانه آقای دکتر.