نگاه به آموزش و پرورش نباید اقتصادی باشد/ دانش آموز منبع درآمد نیست، سرمایه است
وزیر پیشین آموزش و پرورش گفت: نگاه به آموزش و پرورش نباید صرفا اقتصادی باشد، دانش آموز منبع درآمد نیست، سرمایه است. آموزش و پرورش بودجه کافی ندارد و اگر بخواهد هزینه هایش را تولید کند، می شود مصیبت غیرانتفاعی ها که امروز شاهدش هستیم.