بیم گرداب
مردم آمدند که بودن خودرا بنمایانند،آنها که نیازمدند با صدای بلند گفتند “ما هستیم” .