فرانسه در میانه سوسیالیسم و لیبرالیسم
ستاره صبح، فائزه صدر: فرانسه هفته های پر التهابی را پشت سر گذشت. پس از پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا، امانوئل مکرون به سرعت مجلس را منحل کرد و فرانسه برای انتخاباتی زود هنگام آماده شد. اما مردم این کشور نشان دادند خواهان حضور گرایش های افراطی در قدرت نیستند. ستاره صبح در گفت و گو با فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین به بررسی نتایج انتخابات اخیر فرانسه پرداخته که در ادامه می خوانید: