علی بیگدلی: حزب کارگر با تمایلات سوسیالیستی از مردم رای گرفته است/ فریدون مجلسی: کاهش محبوبیت محافظه کاران موجب کاهش محبوبیت  ریشی سوناک و انتخابات زود هنگام شد
ریشی سوناک به اعتبار سابقه اش در وزارت دارایی نخست وزیر شد و امید های زیادی وجود داشت که وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد ولی چندان موفق نبود.