پزشکیان هم پزشک معالج است و هم پزشک اقتصاد و سیاست
حسن صادقی گفت: می‌توانیم به‌صراحت بگوییم که ایشان علاوه بر پزشک معالج، پزشک حوزه آموزش، فرهنگ و سیاست و اقتصاد نیز هست.