قدرت گرفتن راست افراطی قاره سبز را به آتش می کشد/ اولین برنامه راست افراطی در اروپا مقابله با مهاجرت است
یک کارشناس سیاست خارجی گفت: با به قدرت رسیدن راست گرایان در اروپا فضای سیاسی و امنیتی قاره سبز خطرناک می شود به ویژه که احتمال دارد راست گرایان افراطی در آلمان نیز قدرت را به دست بگیرند. در این صورت از هم پاشیده شدن اتحادیه اروپا قابل تصور است.