«نقش رستم» در  خطر تخریب کامل
آیا «نقش رستم» را از دست می‌دهیم؟ این سؤالی است که به‌دنبال اخبار تلخ روز‌های اخیر درباره عمیق‌تر شدن ترک‌خوردگی‌های محوطه نقش رستم، بین دوستداران میراث تاریخی ایران مطرح شده است.