نامزد پوششی یا نامزد سهم خواه تاکتیک سیاسی است
نامزد پوششی، پدیده‌ای متفاوت از کاندیداهای سهم خواه است. نامزد پوششی در کنار نامزد اصلی یک جناح سیاسی قرار می‌گیرد که می‌تواند شانس موفقیت آن گروه را در انتخابات بالا ببرد.