خروج اقتصاد از ریل توسعه
یک اقتصاددان به ستاره صبح گفت: باید در شیوه حکمرانی تجدید نظر شود و اصلاحاتی انجام گردد. اقتصاد از ریل توسعه خارج شده و باید به مدار توسعه برگردد.