بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب
رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب بازدید کردند.