تفکری که حق مردم را نادیده می‌گیرد خسارت بار است
تفکری که مدت‌ها است در کشور و به ویژه در مجلس گسترش پیدا کرده به ایده و تفکر آقای مصباح نزدیک است.