پیش ذهنیت و لنگر ذهنی
بخش دوم معرفی کتاب «تفکر سریع و آهسته» نوشته «دنیل کانمن» که توسط محمد طبیبیان اقتصاددان ترجمه‌شده در شماره قبل به چاپ، که در این شماره بخش سوم آن را می‌خوانید.