گردشگری از اثر تحریم و بحران اقتصادی می کاهد | سیدفرخ میرشاهزاده، کارشناس حوزه گردشگری
گردشگری رکن اقتصادی مهم در دنیا است، در شناخت ظرفیت های گردشگری اختلافی وجود ندارد همه می دانیم چه گنجی در اختیار داریم که نیاز به توضیح نیست. اما برای بهره مند شدن از این ظرفیت، به برنامه ریزی نیازمندیم. حرکت به سمت اقتصاد گردشگری در شرایط فعلی کشور یک انتخاب نیست، یک ضرورت است.