جنگ با اسرائیل پیچیده است
حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، حتماً تبعاتی برای اسرائیل خواهد داشت ولی منجر به جنگ نمی‌شود. برداشت نگارنده از نتایج این واقعه، پرهیز ایران از درگیر شدن با اسرائیل است. همانطور که در شش ماه گذشته دیدیم ایران نمی‌خواهد اقداماتی انجام دهد که منجر به جنگ و درگیری شود.