در حمله امروز، دوشنبه ۱۳ فروردین، رژیم صهیونیستی حدود هفت نفر شهید شدند که سه نفرشان ایرانی هستند.