سرپیچی وزیر کار از دستور صریح مخبر درباره عدم انتصابات جدید
با وجود دستور صریح مخبر در مورد انتصابات دقیقه نودی، ولی اسماعیلی نماینده سابق اصولگرا، با حکم صولت مرتضوی عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری شد.