ویژگی و اهمیت سرمایه اجتماعی
ستاره صبح، فائزه صدر: عدم مشارکت بیش از 60 درصد واجدین شرایط، چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را به دور دوم کشاند. با وجود تمام تلاش های تبلیغاتی نامزد ها و رسانه ها، این رقم در دور دوم تنها 10 درصد افزایش داست. اگر چه با عدم شرکت در انتخابات، اقلیت بر اکثریت حاکم می شود اما مشارکت پایین در انتخابات پیام یا نشانه ای از اعتراض و نارضایتی اکثریت است. ستاره صبح در گفت و گو با علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس به جست و جوی این پیام نشسته که در ادامه می خوانید: