رأی دهندگان چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند؟
روز جمعه انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری با مشارکت 50 درصدی و 30 میلیون و 530 هزار و 157 رأی برگزار شد.