آماده خدمتگزاری به ملت شریف ایران هستم
رئیس‌جمهوری منتخب با بیان اینکه آزمون بزرگ عبور ایران از تنگناها، چالش‌ها و بحران‌ها را پیش رو داریم، گفت:‌ آماده خدمتگزاری به ملت شریف ایران هستم و تعهد می‌دهم همچنان گوش شنوایی برای شما و دردهای شما باشم.