شرط پرسپولیس برای انتقال مدافع قطری
باشگاه پرسپولیس شرایط خود را برای انتقال عبدالکریم حسن به العربی قطر اعلام کرد.