مردم می‌توانند در جهت تحول در شیوه حکمرانی تغییر ایجاد کنند/ نباید این فرصت را به سادگی از دست داد
در چنین وضعیتی، مردم می توانند با حضور گسترده در انتخابات نقش آفرینی کنند و یک تغییر جدید را در جهت تحول در شیوه حکمرانی رقم بزنند. مردم می توانند با آرای خود، مسیر کشور را به سمت توسعه ای همه جانبه و بهبود وضع کشور و مناسب کردن شرایط زندگی سوق دهند.