انتخابات آزاد و سالم قدرت ژئوپلوتیک ایران را افزایش می دهد/ در نباید به همان پاشنه‌ای بچرخد که قبلا چرخیده است
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام پس از فاجعه سانحه بالگرد رئیس جمهور و همراهان وی از دو جهت حائز اهمیت است.