پرداخت مطالبات گندمکاران ایلامی به 1300 میلیارد تومان رسید