رئیسی: حکمرانی ولایی با حکمرانی‌های دیکتاتوری یا دموکراسی متفاوت است؛ سخن از عهد است نه رای، رای کجا و عهد کجا؟
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری گفت: حکمرانی ولایی، حکمرانی توحیدی است و در درون خود جایگاه امامت و ولایت را دارد. سخن از عهد است نه رای. رای مغتنم است و هر کس رایی دارد، اما سخن ما از آموخته‌های قرآن و ولایت است. رای کجا و عهد کجا؟ امت با امام عهد دارد و این پیمان و عهد در فرهنگ قرآنی و دینی ما بسیار مستحکم است.