جامعه ایران در وضعیت بقا
بر اساس بررسی‌های اینگلهارت ، جامعه شناس و فیلسوف، ایران جزو کشورهایی است که در وضعیت بقا قرار دارد، یعنی هرکس می‌خواهد خودش را حفظ کند تا این‌که بخواهد ابراز کند و شکوفا شود.