تخریب مساجد در ایالات سین کیانگ
مسلمانان چینی هم‌مذهب مردم فلسطین هستند آن‌ها مناسک مذهبی انجام دهند، مسئله‌ای که از سوی حزب کمونیست و ضد مذهب چین تحمل‌پذیر نیست.