شیوه آموزشی «استِپ کیدز» سرمایه‌گذاری برای آینده بهتر کودکان
استپ کیدز با هدف ایجاد مهارت نترسیدن از شکست، تقویت اعتماد به نفس، حس مدیریت و رهبری، تقویت هوش‌های گاردنر در قالب آموزش مفاهیم پایه ریاضی طراحی شده و همه‌ی آموزش‌های استپ کیدز بر اساس بازی و به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود، یعنی کودک آزادانه بازی می‌کند و متوجه نمی‌شود که خطاب آموزش قرار گرفته است.