مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت داد
پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل با ۱۴۳ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید.