توسعه و رشد فوتسال در آسیا به مراتب از فوتبال بیشتر است
فوتسال یکی از ورزش های روز دنیاست که دارای پیچیدگی ها و محاسبات فراوانی است و این ظرافت ها فوتسال را به یکی از تاکتیکی ترین ورزش ها بدل ساخته است. از سویی کارشناسان ورزشی، فوتسال را یک ورزش مدرسه ای می نامند و به دلیل سهولت در اجرا و عدم نیاز به وسایل و تجهیزات پیشرفته، تقریباً در همه جای دنیا بازی می شود و ضریب نفوذ آن در بین جوانان قابل توجه و چشمگیر است.