عکسی که پرسپولیسی‌ها در پاسخ به هاشمی‌نسب منتشر کردند
این روزها مهدی هاشمی‌نسب از هر فرصتی برای کل کل و کری‌خوانی برای پرسپولیسی‌ها استفاده می‌کند.