مادر محیط‌زیست ایران: بین مدیران فعلی حتی یک آدم اهل محیط‌زیست هم نیست
این مدیرها و شهردارها هیچ‌چیزی از محیط و جغرافیایی که مدیریت می‌کنند، نمی‌دانند و نمی‌فهمند.