فاضل لنکرانی: معماری و شهرسازی اسلامی همانند طب و اقتصاد اسلامی حرف غلطی است
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی به صراحت گفت: ما چیزی به نام شهر اسلامی نداریم. صنعت شهرسازی یک علم که مبانی خود را دارد و در فقه ما ضوابطی برای ساخت شهر و ساختمان تعیین شده که باید رعایت شود.