بیش از ۵۵ هزار درخواست برای استیضاح وزیر کار امضا شد
این کارزار تا هشتم فروردین‌ ماه، ۵۵۸۴۴ امضا داشته است.