چگونه می ‌توان نرخ دو رقمی تورم را به تک رقمی کاهش داد؟
تک رقمی کردن نرخ تورم علی ‌الظاهر یک موضوع اقتصادی است ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می ‌شود.