اخراج یا بازنشسته شدن حدود 40 نفر از بهترین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا ملک‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به جماران گفت: شاید حدود 40 نفر از بهترین اعضای هیأت علمی اخراج یا بازنشسته شده‌اند؛ اتفاقا آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و همه آنها رأی گرفته‌اند که باید به دانشگاه برگردند.