چرا روزانه ۱۰ هزار قدم باید راه برویم
۱۰ هزار قدم راه رفتن در روز تاثیر خوبی روی سلامت دارد که این موضوع برای اولین بار از سوی محققان ژاپنی مطرح شد.