چهارشنبه سوری امسال هم تمام شد، اما تصویر عجیبی از یک مدرسه دخترانه نشان می دهد که عده ای در یکی از مناطق جنوب شرق تهران با ساختن ترقه های دست ساز اقدام به منفجر کردن این ترقه ها در دیوار یک مدرسه دخترانه کرده اند. به طوری که نمای ناخوشایندی در این دیوار نمایان شده است.