رتبه پایین ایران در اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت
دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره شرایط اینترنت در ایران، اخیراً در اتاق بازرگانی گزارش داده شد. این گزارش به بررسی جایگاه ایران در شاخص‌های وضعیت فناوری نسبت به سایر کشورها مانند میزان دسترسی به اینترنت، میزان توسعه فناوری، سطح زندگی دیجیتال و‌... پرداخته است.