انتخاب تاریخ:   /  /   
تفسیر روز

پیدا و پنهان نوسان «خودرو»، «دلار» ، «بورس»

مهندس حسین مسعودیان-کارشناس اقتصادی

یادداشت

راهکار از بین بردن فساد ارز و خودرو چیست؟

حسین مسعودیان-کارشناس اقتصادی