انتخاب تاریخ:   /  /   
یادداشت

مردمانِ اشک و آه!

علی صالح آبادی مرادی مراغه ای-تاریخ پژوه

ضرورت تدوین استراتژی برای صنعت برق

حسین مسعودیان-کارشناس اقتصادی

رسالت رسانه‌ها در سیل

حسین مسعودیان-کارشناس اقتصادی

ضرورت فهم جدید از روابط بین الملل

دکتر نصرت الله تاجیک-استاندار پیشین هرمزگان